In The Kitchen

playI’m hungry. 

 

nəkatohpi  n’ga-dooh-pee 

playWhen will we be eating? 

 

ččikeč kəmitsolətipəna?  chee-gej  gmitsol-dee-bna 

playWhat are we going to eat? 

 

kekʷ keti-mičiyakʷ?   gegw  gedee—mee-jee-yugw

playWhen are we going to go eat? 

 

ččikeč kənαčihpolətipəna?  chee-gej  gnujeep-pol-dee-bna 

playWhat cha cooking good looking? 

 

kekʷ etalάkʷasəman welinakʷəsit?  gegw  eda-lugwuz’mun  welee-nugw’zid 

playLet me taste it.

 

ččena nətakʷétatamən cheh-na  n’da-gweduda-min

playIs it done?

 

kiste? gis-tteh

playWhen will it be done?

 

ččikeč kiste? chee-gej  gis-tteh

playCan I help you with that?

 

kəwičohkemələn? g’wijooh-kem’l’n

playHow am I to cook your eggs?
(“how do you want your eggs cooked?”)

tαn-əč nətəlαkʷəsəmən kəwάwanal? dun-oj  n’d’lugw’z’m’n  g’wuwanal

playWe have to have more butter.

 

kətahčəwi-ayinena məláhkʷsi-pəmi. g’dah-chwee—ayee-nena  m’luhqwsee-b’mee

 

 

July 8, 1524

 

Giovanni da Verrazano arrives in France after exploration of the coast of the Americas. He is credited with the first 'official documentation' of Native Americans in Maine.