In The Kitchen

playI’m hungry. 

 

nəkatohpi  n’ga-dooh-pee 

playWhen will we be eating? 

 

ččikeč kəmitsolətipəna?  chee-gej  gmitsol-dee-bna 

playWhat are we going to eat? 

 

kekʷ keti-mičiyakʷ?   gegw  gedee—mee-jee-yugw

playWhen are we going to go eat? 

 

ččikeč kənαčihpolətipəna?  chee-gej  gnujeep-pol-dee-bna 

playWhat cha cooking good looking? 

 

kekʷ etalάkʷasəman welinakʷəsit?  gegw  eda-lugwuz’mun  welee-nugw’zid 

playLet me taste it.

 

ččena nətakʷétatamən cheh-na  n’da-gweduda-min

playIs it done?

 

kiste? gis-tteh

playWhen will it be done?

 

ččikeč kiste? chee-gej  gis-tteh

playCan I help you with that?

 

kəwičohkemələn? g’wijooh-kem’l’n

playHow am I to cook your eggs?
(“how do you want your eggs cooked?”)

tαn-əč nətəlαkʷəsəmən kəwάwanal? dun-oj  n’d’lugw’z’m’n  g’wuwanal

playWe have to have more butter.

 

kətahčəwi-ayinena məláhkʷsi-pəmi. g’dah-chwee—ayee-nena  m’luhqwsee-b’mee

 

 

May 14, 1602

English explorer Bartholomew Gosnold reach the coast of Maine for exploration and exploitation.