k vol

kəlósəwαkanal volume 1

_________________________________________________________________________________________________

                                        1-50                 101-150               151-200              201-209                                          

 

   51.αttólhαwe, αttólhαwak

 

   52.čéhčkʷis, čéhkʷisal

 

   53.čəkʷálsimin, čəkʷalsíminal

 

   54.čə̀showan, čəshówanal

 

   55.čihkháhsoti, čihkháhsotəyal

 

   56.čílənαsit, čilənάsičik

 

   57.čiwawíkαtehso, čiwawíkαtehsəwak

 

   58.ehpanáhkəsso, ehpanáhkəssəwak

 

   59.elhάkəmαsik, elhαkəmásikil

 

   60.enikʷsímosi, enikʷsímosəyal

 

   61.eskʷətátehso, eskʷətátehsəwak

 

   62.ess, èssak

 

   63.éssikʷəss, essíkʷəssak

 

   64.hʷippóləsso, hʷippóləssəwak

 

   65.isamékʷehso, isamékʷesəwak

 

   66.kahkakósəwipakʷ, kahkakohsəwípakol

 

   67.kawáhsənipakʷ, kawahsənípakol

 

   68.káwehso, káwehsəwak

 

   69.kαkskimóhkehso, kαkskimóhkehsəwak

 

   70.kὰmekʷ, kάmekʷak

 

   71.kčí-αməwes, kči-άməwesak

 

   72.kəčəkαlakíkʷemin, kəčəkαlakikʷéminal

 

   73.kəčəkikílahso, kəčəkikílahsəwak

 

   74.kəlapékhikan, kəlapékhikanal

 

   75.kə̀lo, kə̀ləwak

 

   76.kəlósəwαkan, kəlósəwαkanak

 

   77.kə̀palαm, kəpálαmak

 

   78.kəpapísoti, kəpapísotəyal

 

   79.kiníkʷehso, kiníkʷehsəwak

 

   80.kíwənike, kíwənikak

 

   81.kkὰčo, kkὰčəwak

 

   82.kkὰtkohk, kkὰtkohkak

 

   83.kkə̀skʷepi, kkəskʷepísonal

 

   84.kkìhkαn, kkíhkαnal

 

   85.kʷènose, kʷə̀nosak

 

   86.kʷə̀nahsənekʷ, kʷənáhsənekol

 

   87.kʷətəkápison, kʷətəkʷapísonal

 

   88.kʷikʷíməsso, kʷikʷíməssəwak

 

   89.kʷsakαssáwαkan, kʷsakαssáwəkanal

 

   90.mačíhlehso, mačíhlehsəwak

 

   91.màhksən, màhksənak

 

   92.máhtəkʷehso, máhtəkʷehsəwak

 

   93.mánikʷsəss, maníkʷsəssak

 

   94.maskʷáwolakʷ, maskʷáwolakol

 

   95.maskʷémosi, maskʷémosəyak

 

   96.maskʷésimin, maskʷesíminal

 

   97.matekəníhlehso, matenəíhlehsəwak

 

   98.mὰlsəm, mάlsəmok

 

   99.mαtáwehso, mαtáwehsəwak

 

 100.mάwikamikʷ, mαwikámikol

_________________________________________________________________________________________

back    top    next

September 17, 1853

Guiding Henry David Thoreau on Pine Stream, a tributary of the West Branch of the Penobscot River, Joseph Attean kills a moose.